• ๒๐ ต.ค.๕๗ ๒๐ ต.ค.๕๗
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ของการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
  การฝึกอบรมนายสิบที่ได้รับการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
  ๑๗ ต.ค.๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗
  พล.ต.พัชระ จำรัสประเสริฐ
  ผอ.สน.บก. บก.ทท.เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการปรับปรุง อาคาร ๐๘ กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ กรมยุทธบริการทหารโดยมี พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.รายงานถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคาร
  พล.ต.พัชระ จำรัสประเสริฐ
  ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชากา ร กองบัญชาการกองทัพไทย
  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก อบรมนายสิบที่ได้รับการบรรจ ุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ณ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๗ ต.ค.๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร
  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายกฐินพระราชทาน ของ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ต.วรยุทธ ด้วงกลัด ผอ.สสก.ทหารเป็นประธานในการประชุม
  พ.ต.โอภาส อัตตะนันทน์ 
  นายทหารยุทธการและการฝึก พัน.สห.ฯ
  ชี้แจงกำลังพลเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษา,การฝึกที่จะมาถึง
  ให้กับกำลังพลฯ.
  ๑๗ ต.ค.๕๗ ๑๕ ต.ค.๕๗
  ร.ต.ภาสันต์ พันธ์เตี้ย
  ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  ร่วมแถวชี้แจ้ง มอบหมายภารกิจให้กับกำลังพล ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  น.ท.เขมชาต พิทักษ์ธรรม ร.น. รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  พร้อมด้วยกำลังพลกองพันทหารสารวัตร ร่วมกันออกกำลังกาย ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้กำลังพลในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยให้มีการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๓ วันต่อ ๑ สัปดาห์
  ๑๓ ต.ค.๕๗
  น.ท.เขมชาต พิทักษ์ธรรม ร.น.
  รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.พร้อ มด้วย จนท.สารวัตรทหาร ร่วมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในพื้นที่ บก.ทท.
  ๑๓ ต.ค.๕๗ ๑๐ ต.ค.๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร
  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  รวมแถวชี้แจงและมอบหมายภารกิจที่จะมาถึงให้กับกำลังพลกองพันทหารสารวัตร 
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็น ประธานในพิธีประดับเครื่องห มายยศให้กับกำลังพลพัน.สห.ส น.บก.บก.ทท.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
  ๖ ต.ค.๕๗ ๖ ต.ค.๕๗
  กำลังพลพัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ที่รับการบรรจุใหม่ เข้ารายงานตัว ณ สน.บก.บก.ทท.เพื่อเข้ารับการฝึก 
  ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร
  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เพื่อมอบนโยบายและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๕๘
  ๒ ต.ค.๕๗ ๕ ต.ค.๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของ นขต.สน.บก.บก.ทท.โดยมี พล.ต.พัชระ จำรัสประเสริฐ ผอ.สน.บก.บก.ทท.มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ร.อ.มานพ แวดไธสงค์
  ได้นำ จนท.สารวัตรทหาร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระบ้านผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
  ๓๐ ก.ย..๕๗ ๓๐ ก.ย..๕๗
  กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย การเข้าร่วม พิธีสวนสนามพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
  พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย